บจก.เรโน เทค เป็นบริษัทคนไทย ที่ได้ก่อตั้ง ปี 2005


Rano Tech เป็นบริษัท ผู้นำในทางวิศวกรรมเคมี ในด้านการแลกเปลี่ยนความร้อน ปฏิกรณ์เคมี การควบแน่น ระเหย สารประกอบ multi phase ต่างๆ

บริษัท ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม งานวิจัยเพื่อต่อยอดเป็น Unit Operation ที่สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม จาก NIA (สำนักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ) ในปี 2017 และปี 2018


- ปี 2017 เครื่องผสมกรด
- ปี 2018 เครื่องกลั่นตัวทำละลายมูลค่าสูง

RANO TECH ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ระดับนานาชาติ


- innovation Geneva
- Kuwait
- Moscow

 
 

ENVIRONMENTAL-FRIENDLY, VACUUM-ASSISTED, AGITATED THIN FILM DRYER

 
ENVIRONMENTAL-FRIENDLY,
VACUUM-ASSISTED,AGITATED THIN FILM DRYER

GIVE ME A PHONE
NUMBER, I'LL CALL YOU